top of page

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGOW RAMACH PROJEKTU ,,WOMAN OF IT”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Programowania Codeaccess ACM Anna Chudak-Morzuchowska z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 13, 05-500 Piaseczno.

 2. Konkurs będzie przeprowadzany jednorazowo w terminie od 1 grudnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r.

 3. Zadaniem konkursowym jest stworzenie artykułu na dowolny temat związany
  z kobietami w świecie IT.

 4. Prace konkursowe należy przesyłać wyłącznie za pomocą strony www.codeaccess.pl/woman-of-it-zgloszenia

 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca uczestniczką projektu ,,Woman of IT”.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:  a) zapoznanie z regulaminem konkursu na obecnej stronie 

                           b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

 

 

 

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie artykułu na dowolny temat związany
  z kobietami w świecie IT. Tekst może przyjąć różne formy, takie jak osobista opowieść o drodze uczestniczki, analiza obecnych trendów w branży, bądź też recenzja postaci, która stanowi źródło inspiracji.

 2. Nagrodę główną otrzyma uczestniczka, której praca konkursowa, według oceny Jury, wyróżni się w zakresie zgodności z tematem, kreatywności i oryginalności, estetyki, jakości tekstu, a także struktury.

 3. Nagrodami w Konkursie są:

a) udział w wybranym kursie z programowania organizowanym przez Szkołę Programowania Codeaccess

b) książki

c) inne (Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia konkursu)

 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
  i interpretacji rozstrzyga Organizator.

 2. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną
  w przeciągu 14 (czternastu) dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego
  w trakcie Konkursu adres e-mail.

 3. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie
  3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

 4. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba: Anna Chudak-Morzuchowska

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).

 2. W Konkursie wezmą udział tylko te prace, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.

 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie

bottom of page